آزمون ریاضی سوم
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸  کلمات کلیدی: آزمون ، ابتدائی ، سوم

نمونه  آزمون مداد کاغذی پایه سوم ابتدائی

نوبت اول

درس ریاضی


نام ونام خانوادگی=                 بسمه تعالی             مدت: 70  دقیقه            تاریخ:

                      امتحان: ریاضیات نوبت اول         پایه:سوم ابتدایی       دبستان :

1) عدد های زیر را به رقم وحروف بنویسید ؟

 سیصد وهفتاد (           )          459 = (......................................)

 

2) کوچک ترین عدد سه رقمی (.............) وبزرگ ترین عدد چها رقمی (.........) است

3) از 1038 تا 1048 به ترتیب بنویسید ؟

4) 3کیلو متر و400 متر چند متر است ؟ ........................

5) 4700متر ..............کیلو مترو................متر است .

6) با رقم های( 3- 8- 4-9) بزرگ ترین وکوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویسید  ؟

7) یک کیلو گرم چند گرم است ؟................... و یک متر چند سانتی متر است ؟......

8)  4 کیلو گرم و300گرم روی هم چند گرم است ؟...............

9) کدام یک از شکل های زیر چهار ضلع هم اندازه دارد ؟  زیر آن خط بکشید .

      مربع                 مستطیل                  مثلث

 

10) ضرب وتقسیم زیر را انجام دهید ؟

                                           

                 = ۷×۹                            = ۲۴ ÷۳

11) جمع زیر را روی محور نشان دهید  ؟                         =  ۸+۶

               

                                                                                                                                                                                                         <---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!

                               18    17    16  15  14   13  12   11  10   9    8    7     6    5    4    3     2    1    0

12) اندازه ی ضلع مربعی 10 سانتی متر است ، محیط این مربع راحساب کنید ؟

                                                                                                                

13 ) هرمثلث که دو ضلع هم انذازه داشته باشد ، مثلث ................. می گوییم .

14) هرمثلث که سه ضلع هم اندازه داشته باشد ، مثلث ..................می گوییم .

15 ) هر دست لیوان 6 عدد لیوان است . 5 دست لیوان چندتا است ؟

16 ) درنماز جماعت مسجد یک روستا 63 نفرشرکت می کنند ، درهر ردیف 9 نفری ایستند .حساب کنید نمازگزاران چند صف تشکیل می دهند ؟

17) جمع وتفریق کنید 

                                       ۳۴۷۴                     ۴۷۱۴

                           ۲۳۹۷ +                  ۲۳۸۶  -